1155.25
+1.1
+0.10%
VNINDEX
280
69
201
1167.13
+0.87
+0.07%
VN30
16
2
12
236.72
+0.37
+0.16%
HNX
105
65
66
88.69
-0.09
-0.10%
UPCOM
152
89
109
Tâm lý ngắn hạn:
Bi quan
(20)
Tâm lý trung hạn:
Bi quan
(27)
VN300.00%
GVR
20.4
4.62%
2.7m
VRE
26.85
2.87%
3.6m
VNM
75.6
1.89%
1.2m
MSN
77.4
1.44%
2.7m
POW
11.75
1.29%
2.9m
SSI
32.1
0.94%
17.2m
SAB
73
0.69%
218.3k
STB
30.85
0.65%
10.9m
VHM
45.75
0.55%
1.8m
MBB
18.6
0.54%
4.5m
VIB
19.45
0.52%
2m
VPB
21.8
0.46%
11.3m
FPT
93.2
0.43%
1.1m
BVH
42.25
0.24%
223.3k
ACB
21.9
0.23%
3.8m
VIC
46.9
0.11%
5.1m
PLX
37.5
0%
567.9k
SSB
25
0%
939.8k
BCM
69.4
-0.14%
101.3k
CTG
29.95
-0.33%
5.3m
HPG
26.2
-0.38%
11.4m
SHB
11.05
-0.45%
9.5m
VJC
98.5
-0.81%
1.4m
BID
43.95
-0.9%
688.1k
VCB
86.5
-1.14%
765.7k
MWG
51.9
-1.33%
4.2m
HDB
17.1
-1.44%
7.1m
TCB
33.15
-1.49%
2.1m
GAS
89.3
-1.54%
289.1k
TPB
17.5
-1.96%
4.2m
Bất động sản0.00%
VRE
26.85
2.87%
3.6m
TCH
11.85
2.16%
4.7m
PDR
24.3
1.46%
4.7m
CEO
21.6
1.41%
6.9m
DXS
9
1.35%
738.6k
SCR
7.48
1.08%
1.7m
KHG
6.3
0.8%
2.4m
DXG
19.05
0.79%
9.1m
KBC
32.3
0.62%
4.3m
VHM
45.75
0.55%
1.8m
HQC
3.85
0.52%
2.5m
ITA
6.03
0.17%
2.5m
VIC
46.9
0.11%
5.1m
DIG
25.1
0%
7.9m
BCM
69.4
-0.14%
101.3k
KDH
32.5
-0.46%
450.4k
NTL
28.35
-0.53%
1.2m
NLG
34.7
-0.86%
517.8k
HUT
24.2
-1.22%
3.9m
NVL
15.4
-1.28%
14m
Chứng khoán0.00%
AGR
17.75
2.31%
1.6m
BVS
26.5
1.92%
350.8k
HCM
31.1
1.8%
3.6m
APG
9.51
1.71%
1.1m
VIX
16
1.59%
30.5m
VCI
41.8
1.33%
3m
SHS
17.4
1.16%
16.1m
SSI
32.1
0.94%
17.2m
VND
21.1
0.48%
12.3m
VDS
15.75
0.32%
302k
AAS
10.1
0%
1.3m
APS
7
0%
1.2m
TVS
23
-0.22%
236.4k
ORS
18.4
-0.54%
1.4m
FTS
42.65
-1.95%
2m
CTS
28.3
-2.08%
1.6m
EVS
9.8
-2.97%
600.4k
BSI
39.7
-3.17%
1.3m
MBS
22
-3.51%
5.1m
Ngân hàng0.00%
OCB
13.65
1.87%
770.1k
MSB
14
1.82%
6.2m
STB
30.85
0.65%
10.9m
MBB
18.6
0.54%
4.5m
VIB
19.45
0.52%
2m
VPB
21.8
0.46%
11.3m
ACB
21.9
0.23%
3.8m
BAB
13.7
0%
3.6k
NAB
14.2
0%
196.8k
SSB
25
0%
939.8k
VAB
7.4
0%
178.4k
CTG
29.95
-0.33%
5.3m
SHB
11.05
-0.45%
9.5m
BID
43.95
-0.9%
688.1k
VCB
86.5
-1.14%
765.7k
EIB
17.7
-1.39%
2.3m
HDB
17.1
-1.44%
7.1m
LPB
13.65
-1.44%
1.5m
TCB
33.15
-1.49%
2.1m
NVB
12.9
-1.53%
199.8k
TPB
17.5
-1.96%
4.2m
Thép0.00%
NSH
5.4
1.89%
65.4k
TLH
8.5
1.67%
1.1m
TVN
6.9
1.47%
268.6k
SHA
4.75
1.06%
11.2k
POM
5.85
0.86%
154.7k
NKG
19.9
0.76%
4.3m
HSG
20.1
0.5%
6.9m
SHI
13.65
0%
336.5k
VCA
9
0%
5.5k
VGS
19.7
0%
806.4k
HPG
26.2
-0.38%
11.4m
Dầu khí0.00%
PLC
34.3
1.48%
121.1k
PVD
26
0.78%
2.8m
PSH
11.35
0%
693.4k
PVC
17.6
0%
748.1k
PXS
5.5
0%
96.7k
PXT
4.1
0%
21.5k
BSR
21.6
-0.92%
8.3m
PVS
37.9
-1.81%
6.2m
PVB
20.3
-1.93%
161.7k
Bán lẻ0.00%
FRT
90
1.12%
465k
PNJ
78.9
0.13%
270.9k
DGW
57.9
0%
943.9k
PET
27.6
-0.36%
325.2k
MWG
51.9
-1.33%
4.2m

© 2023. Bản quyền thuộc SieuCoPhieu.VN